Nieuws

Stedelijk en landschappelijk ontwerp voor de leefbare stad van straks

In Nijmegen werkt CLAFIS sinds vier jaar mee aan het vormgeven van de stedelijke leefomgeving. De tiende stad van Nederland kent interessante uitdagingen op het gebied van woningbouw, energie, klimaat en mobiliteit. Een kolfje naar de hand van Clafisten Casimir en Jip van Team Leefomgeving. Hoe zorgen zij dat ‘Nimwegen’ ook in de toekomst een fijne, leefbare stad blijft?  

Ingrijpende ruimtelijke opgaven  

Casimir Smitsmans, Stedenbouwer

Casimir Smitsmans, Stedenbouwer

Clafisten Jip en Casimir werken bij Gemeente Njimegen aan grote vraagstukken. Klimaat, warmte, mobiliteit. Zomaar een greep uit de thema’s, die allen vragen om een gedegen visie op stedenbouwkunde en landschapsontwerp. Team Leefomgeving werkt in Nijmegen in wisselende samenstelling met gemiddeld zes Clafisten. De stedenbouwers, landschapsontwerpers, omgevingsmanagers en projectbeheersers van CLAFIS kunnen er hun hart ophalen, want in de stad lopen prachtige uitdagingen. Deels komen deze voort uit de Nijmeegse ambitie om de komende jaren 10.000 woningen toe te voegen aan de stad. 

Iets voor jou? Bekijk onze vacature voor Stedenbouwkundige

Werken bij team Leefomgeving van CLAFIS   

Team Leefomgeving is CLAFIS’ eigen ontwerpbureau voor landschappelijke en stedelijke vraagstukken. De missie van het team is om een toekomstbestendige, aantrekkelijke leefomgeving te creëren en zo het verschil te maken voor mens, dier en plant. Team Leefomgeving bestaat uit stedenbouwers en landschapsontwerpers die buiten de gevestigde kaders denken om ingenieuze oplossingen te creëren voor de grote onderwerpen van de toekomst. Hiertoe werken de teamleden nauw samen met andere experts binnen CLAFIS, zoals omgevingsmanagers, waterbouwkundigen, verkeersplanners, lichtdeskundigen en civiel ingenieurs. De focus ligt hierbij op belangrijke maatschappelijke opgaven zoals vernieuwing van het landelijk gebied, stedelijke vergroening en verdichting, vergroting van de biodiversiteit, de energietransitie, woningnood en stikstofreductie. Binnen de landschappelijke en stedelijke visie van het team is er speciale aandacht voor het dichtbij brengen van groen en respect voor de historie van een locatie.  

Stedelijke verdichting en vergroening  

Jip Valentijn, Landschapsontwerper

Jip Valentijn, Landschapsontwerper

Met zoveel grootschalige projecten liggen er mooie uitdagingen voor de Clafisten van Team Leefomgeving. Wat zijn voor hen de belangrijkste? Stedenbouwkundig en landschapsontwerper Casimir: ‘Het draait om het samengaan van stedelijke verdichting en vergroening, dat moet in balans blijven. Daarnaast is het een opgave om een historische stad als Nijmegen de energietransitie te laten doormaken en haar klimaatadaptieve vermogen te vergroten. Willen we meer elektrische voertuigen in de stad? Waar vinden we dan ruimte voor zonnevelden of windturbines en laadstations? Ondertussen wil je in de stad ook een goede mobiliteit, maar dat raakt weer de klimaat- en energieopgaven die er liggen.’ Het zijn, kortom, interessante en complexe afwegingen die de Clafisten van Team Leefomgeving moeten maken in Nijmegen.

Beleving van de bewoners centraal  

Het werk van Team Leefomgeving heeft direct invloed op het leven en de beleving van mensen. Hoe voelt het om als Clafist zo’n impact te hebben? Landschapsontwerper Jip: ‘Mijn kernproject op het moment is Hof van Holland, een nieuwe stedelijke woonomgeving in Nijmegen-Noord. Hier is de uitdaging om voor de bewoners een zo groen mogelijk straatprofiel te realiseren in de beperkte ruimte. Voor mij is de beleving van de gebruikers het allerbelangrijkst. Je streeft naar een fijne leefomgeving, deze brengen we in beeld met 3D-visualisaties en realtime VR-belevingen. Met deze technieken nemen we stakeholders mee in het ontwerp en de nog te maken keuzes. Wat mij daarnaast sterk bezighoudt, is hoe techniek en beleving van bewoners samengaan’  

Casimir sluit zich daarbij aan, al ziet zijn werk er inhoudelijk anders uit. ‘Ik werk op een grotere schaal, mijn projecten hebben een grovere ‘korrelgrootte’. Uiteindelijk gaan mensen wel gebruik maken van de locaties waar ik aan werk – erin leven en bewegen – maar dat speelt op een veel langere termijn. Daarbij liggen er grote opgaven, neem bijvoorbeeld extreme neerslag. Hoe gaan we daarmee om in een gebied? Je zoekt naar wenselijke oplossingen, maar vanuit mijn vakgebied wijs ik niet concreet aan waar bepaalde oplossingen precies moeten komen. Mijn taak is abstracter. Voor bijvoorbeeld klimaatadaptatie heb ik samen met andere disciplines de strategie voor Nijmegen bepaald en in beeld gebracht.’ 

‘Als ontwerpend ingenieursbureau verbinden we ruimte en techniek vanuit een sterk milieu- en kostenbewustzijn. Maakbare ambities, daar worden ontwerpen beter van’

Breed toepasbare kennis  

Beide mannen van Team Leefomgeving werken niet alleen aan projecten voor Nijmegen, maar zijn binnen CLAFIS ook betrokken bij meerdere projecten voor andere klanten. ‘Daardoor hebben we een heel brede kenniskring. Zo zijn we ook op de hoogte van oplossingen van onze teamleden in bijvoorbeeld Apeldoorn en Enschede. Die kennis van elders is vaak uitstekend toepasbaar en dus waardevol voor onze projecten bij de Gemeente Nijmegen.’ 

Werken bij CLAFIS, hoe werkt dat? Lees alles over CLAFIS als werkgever

De wederzijdse voordelen van hybride werken  

Zoals alle Clafisten van Team Leefomgeving werken Jip en Casimir dus aan meerdere stedelijke en landschappelijk projecten tegelijk. Hoe is dat te combineren? Werken beide mannen voor de gemeente Nijmegen op vaste werktijden en op een vaste plek? ‘In tegendeel. Het ene moment werken we thuis, dan weer op een bouwlocatie, en regelmatig komen we samen om te sparren met onze collega’s van Team Leefomgeving. Dat kan fysiek zijn, maar ook online. Het is juist die afwisseling die ons allebei zo goed past. Natuurlijk is dat voor iedereen anders, maar wij hebben dat allebei nodig om geïnspireerd te blijven.  

Daar komt bij dat we via hybride werken veel contact hebben met uiteenlopende mensen; binnen de gemeente, bij andere onderaannemers en binnen CLAFIS. Dit laatste wordt nog versterkt doordat we zo’n uitgesproken multidisciplinair ingenieursbureau zijn. We staan in verbinding met zoveel verschillende expertises, zowel binnen Team Leefomgeving als CLAFIS-breed. Die kennis die we zo meenemen en inbrengen, die kruisbestuiving, is van waarde voor Nijmegen én voor onze eigen organisatie.’ Het is een waardevol voortvloeisel van de transitie die Team Leefomgeving doormaakt. Het team combineert brede ‘gedetacheerde’ kennis en werkt projectmatig voor businessteams van CLAFIS en voor diverse gemeenten.  

Wat doen we nog meer? Bekijk een greep uit onze projecten